Informacje statutowe

Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych – IPMS Polska działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713 t.j) i posiada status małej organizacji pozarządowej. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000388113.

Dane rejestrowe Stowarzyszenia IPMS Polska po dokonaniu
wpisu nr 8 w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 21 maja 2021 r.:

Nazwa pełna:
IPMS POLSKA – POLSKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY REDUKCYJNYCH
Forma prawna: STOWARZYSZENIE
KRS: 0000388113
NIP: 6342787992
REGON: 241987643
Data rejestracji: 10 czerwca 2011 r.
Adres siedziby:
ul. Jana Sobieskiego 1 / 28, 05-510 Konstancin-Jeziorna, Polska

Cel działania:

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze społeczno-kulturalnym. Stowarzyszenie stawia sobie za cel: – propagowanie i rozwój modelarstwa redukcyjnego na terenie Polski – szerzenie wiedzy historycznej i modelarskiej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, również wiedzy dotyczącej Państwa Polskiego – wspieranie poszukiwań oraz restauracja zabytków techniki i wojskowości – promocja Polski na wystawach i konkursach modelarskich w kraju i za granicą – wspieranie działalności lokalnych modelarni, klubów modelarskich i stowarzyszeń.

Organ reprezentacji: Zarząd

Sposób reprezentacji: do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Skład Zarządu Stowarzyszenia IPMS Polska:
Piotr Wit – Prezes Zarządu
Tomasz Wacław Mańkowski – Członek Zarządu, Skarbnik
Andrzej Ligocki – Członek Zarządu, Sekretarz

Organ nadzoru: Komisja Rewizyjna
Skład Komisji Rewizyjnej:
Dariusz Sommerfeld
Krystian Szczepański
Marcin Matejko

Organ sprawujący nadzór: Starosta Powiatu Piaseczyńskiego

Inne dane:
Organizacja pożytku publicznego – NIE
Czas, na jaki została utworzona organizacja – NIEOZNACZONY